Principer för öppen digital offentlig information

Internet är den moderna världens offentliga rum och genom det har regeringar nu möjlighet att bättre förstå medborgarnas önskemål. Samtidigt kan medborgare enklare delta i dialog med den offentliga förvaltningen oberoende av tid och plats. Information bli mer värdefull när den delas med många och mindre värdefull när den läggs på hög bakom stängda dörrar. Öppen digital offentlig information förbättrar möjligheterna till dialog om vårt samhälle, ger fler möjlighet att ta del av och skapa kultur och möjliggör insyn i hur det offentliga förbrukar medel och presterar.

Sju principer

För att maximera nyttan av öppen digital offentlig information bör följande villkor vara uppfyllda:

 1. Komplett
  Information som inte innehåller personuppgifter eller lyder under sekretess görs tillgänglig i så stor omfattning som möjligt. Detta gäller särskilt databaser med material som skulle kunna vidareförädlas.
 2. Primär
  Information skall så långt det är möjligt tillhandahållas i orginalformatet. Bild- och videomaterial skall tillhandahållas i högsta möjliga upplösning för att möjliggöra vidareförädling.
 3. Aktuell
  Information skall tillgängliggöras så snabbt som möjligt så att värdet av den inte försvinner. Det bör finnas mekanismer för att automatiskt kunna få information om uppdateringar.
 4. Tillgänglig
  Information görs tillgänglig för så många användare som möjligt för så många ändamål som möjligt.
 5. Maskintolkningsbar
  Informationen är strukturerad på ett sätt som möjliggör maskinell bearbetning och samkörning med andra register. Detta förutsätter elektroniska identifierare, beskrivningar av strukturmodeller och så låg teknisk komplexitet i formatet som möjligt.
 6. Fri
  Informationen är tillgänglig för alla utan krav på betalning, licensvillkor eller registreringsförfaranden.
 7. I ett öppet format
  Det format informationen lämnas i följer en öppen standard, alternativt är dokumentationen till fomatet fritt tillgänglig och fri från patentlicensvillkor.

Dessa principer har sitt ursprung i de som Open Government Working Group föreslagit.

Hinder som uppstår när offentlig data inte tillhandahålls enligt dessa principer

De flesta myndigheter har idag ingen skyldighet att lämna ut information elektroniskt. Den nuvarande offentlighetsprincipen verkar vara utformad för att ge tillgång till enstaka handlingar i pappersformat. Detta har följande konskevenser:

 1. Personer med funktionsnedsättning, t.ex. synskadade, förhindras att ta del av offentliga handlingar. Idag har hjälpmedel blivit mycket bra på att omtolka elektronisk information i standardiserade format till en representation som fungerar för olika funktionsnedsättningar. Elektronisk information bidrar till att alla medborgare kan delta i samhället på lika villkor.
 2. När informationen inte tillhandahålls i hela sin omfattning (t.ex. ett helt register) förhindras jämförande granskningar av olika slag. Detta medför sämre transparens i hur det offentliga förbrukar medel och presterar.
 3. När informationen inte tillhandahålls i hela sin omfattning eller är inaktuell blir det svårare att starta företag i syfte att vidareförädla informationen för andra ändamål.
 4. Om informationen inte tillhandahålls i ett öppet format utesluts medborgare och företag som saknar tillgång till programvaror från enskilda leverantörer. Företag och myndigheter som vill bearbeta informationen tvingas använda programvara som låser dem till specifika plattformar och/eller leverantörer.
 5. Specifika villkor för användning av en informationsresurs förhindrar företagare att bruka informationen till vad de vill.
 6. Myndigheter ökar den administrativa bördan genom att utföra manuellt arbete så fort en begäran om information inkommer. Kostnaden att ta betalt för enskilda handlingars utlämnande överstiger vida det belopp som tas ut.

Senast uppdaterad 2009-08-12